BIP - www.bip.gov.pl   BIP - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Menu podmiotowe
  ∴ Statut PIW w Olsztynie
  ∴ Schemat organizacyjny
  ∴ Regulamin organizacyjny
  ∴ Majątek
  ∴ Do pobrania
  ∴ Sprawozdania finansowe
 
  Menu przedmiotowe
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania ogłoszone
  ∴ Rozstrzygnięcia postępowań
  ∴ Archiwum
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Zamówienia podprogowe
 
  Informacje teleadresowe
  ∴ Adres
  ∴ Mapka dojazdu
  ∴ Telefony
  ∴ Rachunki bankowe
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  ∴ Instrukcja serwisu
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko:Starszy referent w Zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

Ogłoszenie nr: 165628 z dnia 30.12.2014 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy referent w Zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn
 
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Organizowanie pracy sekretariatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • przyjmowanie i obsługa klientów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie, udzielanie informacji oraz kierowanie do odpowiednich komórek,
 • Rejestrowanie korespondencji wpływającej w dzienniku korespondencyjnym,
 • Przyjmowanie i rejestrowanie poczty elektronicznej wpływającej do urzędu,
 • Rejestrowanie, kompletowanie i prowadzenie rejestru przepisów oraz zarządzeń wpływających do jednostki oraz sporządzonych przez PLW w Olsztynie,
 • Udział w komisjach inwentaryzacyjnych,
 • Prowadzenie ewidencji znaczków pocztowych,
 • Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników, legitymacji służbowych i upoważnień
 • Organizowanie zebrań, szkoleń i konferencji w siedzibie jednostki.
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe i urządzenia biurowe. Stanowisko znajduje się na parterze budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. Na piętro prowadzą schody, brak windy. Przed budynkiem podjazd dla inwalidów.
 
Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostce budżetowej związanego z obsługą administracyjno-biurową.
 
pozostałe wymagania niezbędne:
·         znajomość ustawowych zadań realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną,
·         znajomość instrukcji kancelaryjnej,
·         znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
·         bardzo dobra organizacja pracy własnej,
·         umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
·         samodzielność,
·         rzetelność, komunikatywność.
 
wymagania dodatkowe
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, 
 • wysoka kultura osobista.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
-          życiorys i list motywacyjny,
-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-          kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 
Inne dokumenty i oświadczenia:
·         kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Dokumenty należy składać w terminie do:
09-01-2015 r.
 
pod adresem:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul . Lubelska 16
10-404 Olsztyn
z dopiskiem: ”Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”
 
Inne informacje:
•         w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
•         dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
•         list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
•         osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
•         oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
•         oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
•         dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 089 533-14-11.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Bogusława Dąbrowska  (30.12.2014)
Dokument wprowadził(-a):  mwojciechowski  (30.12.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  mwojciechowski  (30.12.2014)
Dokument modyfikował(-a):  mwojciechowski  (30.12.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
5113640 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^